Regulamin sklepu

§1. Postanowienia ogólne
 1. Definicje terminów stosowanych w niniejszym Regulaminie:
 • Firma Gambit – świadczeniodawca oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem portalu Sklepu Internetowego, firma Gambit Centrum Oprogramowania i Szkoleń Sp. z o.o. 31-564 Kraków, al. Pokoju 29B/22-24, NIP 675-12-52-366, REGON: 356262922, KRS: 0000129035, tel/fax +48 (12) 410 5987, 410 5989, 410 5991, 414 3767, email: info@gambit.net.pl.
 • Użytkownik Portalu – osoba fizyczna, która wchodzi na stronę portalu Sklepu Internetowego
 • Klient – Użytkownik Portalu, który zarejestruje swoje dane w bazie Firmy Gambit jako osoba fizyczna lub działając w imieniu osoby prawnej
 • Produkt – każda pozycja w katalogu Sklepu Internetowego, która może być przedmiotem zamówienia przez Klienta.
 • Regulamin - niniejszy dokument
 • Formularz Rejestracji Klienta - formularz, który wypełnia Klient, aby zarejestrować swoje dane w bazie Firmy Gambit podczas procesu rejestracji, w celu założenia konta niezbędnego do zakupu Produktów
 • Umowa – porozumienie pomiędzy Klientem a Firmą Gambit zawarte na odległość zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. 2014, poz. 827)
 • Sklep Internetowy – portal internetowy oferujący sprzedaż Produktów dostępny pod adresem sklep.gambit.net.pl
 • Logowanie – wejście do portalu z podaniem kodów (tzw. login czyli identyfikator Klienta i hasło) pozwalających na jednoznaczną identyfikację Klienta
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego pod adresem Sklepu Internetowego, sposób zamawiania Produktów oferowanych przez ten portal, zakres odpowiedzialności Firmy Gambit i Klienta oraz podaje inne informacje o charakterze ogólnym i porządkowym.
 2. Prawa do Sklepu Internetowego należą do Firmy Gambit, która jest jego właścicielem i dostawcą zamówionych Produktów.
 3. Firma Gambit jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 675-12-52-366
 4. Warunkiem zawarcia umowy gwarantującej prawo korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego treści.
 5. Firma Gambit zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na podstronie Sklepu Internetowego zawierającej treść tego dokumentu.
 6. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na wprowadzane zmiany w Regulaminie powinien usunąć swoje konto ze Sklepu Internetowego. Umowy, które są w trakcie realizacji zostaną zrealizowane na mocy postanowień obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
 7. Produkty oferowane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz wprowadzone na rynek polski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§2. Umowa
 1. Zawarcie umowy na odległość
 • Umowa sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy może być zawarta przez Klienta portalu. Aby zawrzeć umowę Użytkownik Portalu jest zobligowany zarejestrować swoje dane przez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Rejestracji Klienta. Wprowadzone dane są rejestrowane w bazie danych Firmy Gambit. W Formularzu Rejestracji Klienta zawarte jest potwierdzenie przez Klienta zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacja.
 • Administratorem powierzonych danych osobowych jest Firma Gambit, a ich gromadzenie i przechowywanie jest zgodne z postanowieniami przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 2016.04.27 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Szczegóły dotyczące polityki prywatności zawarte są na podstronie Polityka prywatności.
 • Po zapisaniu danych w bazie Firmy Gambit Klient otrzymuje informację potwierdzającą ten fakt, wysłaną na adres jego poczty elektronicznej.
 • Klient dokonuje wyboru Produktu w katalogu Sklepu Internetowego celem jego zamówienia. Akceptacja wyboru i dokonanie płatności on-line jest przesłaniem zamówienia do Firmy Gambit, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy na odległość, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827). Stronami w tej umowie są: Klient i Firma Gambit.
 • Fakt złożenia zamówienia (zawarcia umowy) jest potwierdzany przez wysłanie do Klienta informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzień wysłania tej wiadomości, będący dniem dokonania płatności, określa datę zawarcia umowy.
 1. Odroczone zawarcie umowy
  Zamówienie niektórych Produktów w Sklepie Internetowym wymaga weryfikacji uprawnień Klienta do ich zamówienia. Dotyczy to między innymi uprawnień do zakupu np. wersji studenckich oprogramowania czy uaktualnień do starszych wersji programów. Realizacja zamówienia na tego typu Produkty zostaje wstrzymana na czas weryfikacji uprawnień i po pozytywnym ich zweryfikowaniu proces zamawiania jest kontynuowany i Klient może uruchomić proces realizacji płatności. Datą zawarcia umowy na odległość jest data dokonania płatności, która z powodu weryfikacji uprawnień do zamówienia może być przesunięta w czasie w stosunku do złożenia zamówienia.
§3. Sprzedaż treści cyfrowych
 1. Przez treści cyfrowe należy rozumieć dane i programy komputerowe dostarczane, jako pliki zapisane na nośnikach informacji lub dostępne do kopiowania za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Dostarczanie treści cyfrowych wiąże się z akceptacją warunków umowy ich producentów/licencjodawców. Klient instalując zakupione oprogramowanie lub inne treści cyfrowe akceptuje warunki umowy licencyjnej właściciela praw autorskich do Produktu.
 3. Przy sprzedaży treści cyfrowych Firma Gambit ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady nośnika, jeśli treści cyfrowe dostarczane są na fizycznym nośniku. Firma Gambit nie ponosi odpowiedzialności za wady i błędy treści cyfrowych.
 4. Jeżeli za zgodą Klienta umowa zawarta na odległość na dostarczenie treści cyfrowych zostanie zrealizowana przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, to prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Realizacją umowy jest w tym wypadku dostarczenie treści cyfrowych na nośniku lub umożliwienie ich pobrania z podanej lokalizacji internetowej (ustawa z dnia 30 maja 2014, art.27).
 5. Jeżeli Klient zawrze umowę z Firmą Gambit na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na materialnym nośniku i wyraził zgodę na realizację umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy lub został poinformowany o utracie w takich warunkach prawa do odstąpienia od umowy, to nie przysługuje mu takie prawo (ustawa z dnia 30 maja 2014, art.38, pkt. 13).
 6. Jeśli treści cyfrowe dostarczane są na materialnym nośniku w zapieczętowanym opakowaniu, które zostanie otwarte, to w takim przypadku nie przysługuje Klientowi prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Jeżeli treści cyfrowe są elementem zakupionego większego zestawu, to umowa sprzedaży ma charakter kompleksowy. Klientowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy, co do części dostarczonego Produktu. Prawo do odstąpienia od umowy może być realizowane tylko w odniesieniu do całości zakupu.
§4. Odstąpienie od umowy
 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, pod warunkami określonymi poniżej.
 2. Odstąpienie Klienta od umowy wiąże się ze zwrotem przez Firmę Gambit dokonanej przez niego wpłaty. Kwota zwracana będzie pomniejszona o koszty obsługi realizacji płatności on-line przez firmę trzecią w wysokości 5% wpłaconej kwoty.
 3. Klientowi, który naruszył zapieczętowane opakowanie z nośnikiem treści cyfrowej nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na odległość na mocy art. 38 ust.1 i ust. 13 ustawy o prawach konsumenta z dn.30.05.2014.
§5. Realizacja zamówień
 1. Dostawa produktów materialnych realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Ceny Produktów oferowanych przez Sklep Internetowy są podane w złotych polskich i są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki. Ceny brutto produktów nie obejmują kosztów wysyłki, jeśli zamówieniu podlegają Produkty na fizycznym nośniku lub dodatkowe materialne składniki, np. drukowany podręcznik użytkownika programu. Koszty wysyłki są niezależnie specyfikowane w podsumowaniu zamówienia.
 3. Klient jest zobowiązany do wniesienia opłaty za zamówione Produkty podczas sesji płatności on-line w czasie składania zamówienia. Sesja ta zgodnie z zapisani §2 pkt.2 może być odroczona w czasie. Klient ma możliwość realizacji płatności przelewem na podstawie faktury pro forma, dokonując odpowiedniego wyboru podczas zamawiania Produktu. W tym wypadku data zawarcia umowy jest datą wpływu środków płatniczych na rachunek bankowy Firmy Gambit, o czym Klient będzie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Ceny oferowanych Produktów są dostępne na stronie Sklepu Internetowego.
 5. W związku z ustawowym obowiązkiem dokumentowania zawartych transakcji Firma Gambit najpóźniej w terminie 7-u dni od daty zawarcia umowy na odległość dostarcza Klientowi drogą elektroniczną dowód zakupu (fakturę VAT). Na życzenie Klienta (zgłoszone drogą elektroniczną na adres info@gambit.net.pl) dowód zakupu w formie drukowanej może zostać wysłany pocztą na adres zgodny ze zgłoszonym w formularzu rejestracyjnym.
§6. Reklamacje
 1. Klientowi przysługuje prawo reklamacji zakupionych produktów, które obejmuje wyłącznie jego materialne elementy.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@gambit.net.pl i winna być przesłana z adresu zgłoszonego przez Klienta podczas rejestracji w Sklepie Internetowym. Przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzane jest na adres e-mail zgłaszającego Klienta.
 3. Każda reklamacja będzie rozpatrzona w okresie 14 dni od jej zgłoszenia, a Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o jej efektach i dalszym postępowaniu.
 4. Reklamacja obejmuje nośniki z treścią cyfrową i drukowane podręczniki użytkownika programów, których uszkodzenie powinno być zgłoszone w ciągu 30 dni od daty realizacji umowy.
§7. Zobowiązania Klienta
 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Klienta odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.
 2. Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Sklepu Internetowego będą udostępnione na stronach tego portalu i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w czasie wypełniania Formularza Rejestracji Klienta. Wyłącznie Klient jest odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazywanych danych i informacji. Zabronione jest podawanie danych niepełnych i nieprawdziwych jak również danych osób trzecich lub danych fikcyjnych.
 4. Klient powinien informować Firmę Gambit o zmianach danych przekazanych w trakcie rejestracji, jeżeli ma to wpływ na wykonanie zawartych umów.
 5. Klient nie może udostępniać swoich parametrów logowania (login i hasło) do portalu Sklepu Internetowego osobom trzecim i jest zobowiązany do utrzymywania w tajemnicy tych parametrów. Nie może też korzystać z kont innych Klientów.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność w stosunku do Firmy Gambit oraz osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji.
§8. Odpowiedzialność
 1. Firma Gambit zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych.
 2. Firma Gambit nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Klienta, spowodowanych wykorzystaniem zakupionego Produktu.
 3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Firma Gambit zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.
 4. W przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia Regulaminu przez Klienta, Firma Gambit jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług z winy Klienta, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o takim zamiarze lub wystosowywania wezwań do Klienta, w tym również do zablokowania i usunięcia konta Klienta wraz z zawartością.
 5. Konto Klienta może być usunięte lub zablokowane również w przypadku wprowadzania w formularzach danych powszechnie uznanych za obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami, w tym z net-etykietą.
§9. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
 2. Rejestracja na stronie internetowej portalu jest bezpłatna.
 3. Internetowy portal Sklepu Internetowego używa plików cookies w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego poziomu obsługi Klientów.
 4. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania portalu, komentarze lub zgłoszenia dotyczące ewentualnych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres info@gambit.net.pl.
 5. Regulamin będzie interpretowany zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2019 r.